Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Στο στόχαστρο και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η ΑΕΠΙ

Τι ζητά ομάδα ορκωτών ελεγκτών λογιστών...

Ενδεχόμενες ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών και αρμόδιων λογιστών που υπογράφουν τις οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) ζητά να διερευνηθούν ομάδα ορκωτών ελεγκτών λογιστών με αναφορά τους προς τους επικεφαλής του υπουργείου Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου και Γιώργο Βασιλειάδη και τον Γενικό Γραμματέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Κωνσταντίνο Χρήστου.

Έλεγχος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, οι ορκωτοί ελεγκτοί λογιστές ζητούν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, στις οποίες έχει κατατεθεί το πόρισμα της Ernst&Young (EY) για την ΑΕΠΙ, να διερευνήσουν:

-ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών της ΑΕΠΙ όσον αφορά ενδεχόμενη παραβίαση του νομοθετικού πλαισίου περί ελέγχων του Ν 3693/2008 ή προηγούμενων διατάξεων

-τυχόν παραλήψεις της εποπτικής αρχής της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΠΕ) σχετικά με τον έλεγχο των ορκωτών που όφειλε να είχε διενεργήσει και τον τυχόν καταλογισμό ποινών και προστίμων τα οποία αποτελούν δημόσιο έσοδο και χρήμα με βάση το Ν. 1608/1950

-τυχόν παραβιάσεις του Ν 3691/2008 από τα υπόχρεα πρόσωπα ορκωτούς ελεγκτές, υπογράφοντες τις οικονομικές καταστάσεις αρμόδιους λογιστές κλπ για αναφορά στην αρχή για το ξέπλυμα χρήματος καθώς και

-τυχόν παραλήψεις των αρμοδίων αρχών οι οποίες όφειλαν και οφείλουν να είχαν ελέγξει την επάρκεια εφαρμογής των μέτρων Πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος του Ν.3691/2008.

Επίσης, οι ορκωτοί ελεγκτοί λογιστές, στο υπόμνημά τους, επικαλούνται τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα που προβλέπουν την κοινοποίηση ελλείψεων σε εσωτερικές δικλίδες στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση, εν προκειμένω το υπουργείο Πολιτισμού και τις εισαγγελικές αρχές. Προς την κατεύθυνση αυτή καλούν τον εισαγγελέα να εντοπίσει τις επιστολές και εκθέσεις που έχουν υποβάλει τα τελευταία χρόνια οι ορκωτοί.

"Ποιες ήταν οι ενέργειες και οι αναφορές των ορκωτών ελεγκτών όσον αφορά τα ευρήματα της EY; Αναφερόταν στις εκθέσεις ελέγχου τους και αν όχι γιατί;

Αναφερόταν στις εκθέσεις κοινοποιήσεων ελλείψεων σε εσωτερικές δικλίδες στους υπευθύνους για τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση και αν όχι γιατί ;” σημειώνουν στην αναφορά τους.

Σχετικά με τις αμοιβές της τάξης των 52.000 ευρώ που η ΑΕΠΙ φέρεται να κατέβαλε, σύμφωνα με το πόρισμα της EY, στα μέλη του δ.σ., οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές στην αναφορά τους ζητούν να διερευνηθεί με ποια δειγματοληψία επιλέγονταν προς έλεγχο τα ετήσια έξοδα του αμοιβών του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920 ("συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του δ.σ.”).

Τι δείχνουν οι οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων χρήσεων

Μέχρι σήμερα, η ΑΕΠΙ έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2012, 2013 και 2014, με τους ορκωτούς να διατυπώνουν τις επιφυλάξεις τους.

Συγκεκριμένα, στα οικονομικά αποτελέσματα του 2012, οι ορκωτοί εντοπίζουν ζητήματα έμφασης που αντιπροσωπεύουν, συνολικά, ποσό της τάξης των 12 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, εάν λαμβανόταν υπόψη το συγκεκριμένο ποσό, τα ίδια κεφάλαια (για τη χρήση του 2012), ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, θα καθίσταντο αρνητικά (-9 εκατ. ευρώ). Γι' αυτό οι ορκωτοί σημειώνουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 48 του Ν.2190/1920, που προβλέπει ότι υφίστανται λόγοι λύσης της εταιρείας.

Ενδεικτικά, για τη χρήση του 2012 οι ορκωτοί σημειώνουν ότι:

- κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, η εταιρεία καταχώρησε τη χρεωστική διαφορά που προέκυψε από την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου ποσού 414,2 χιλ.ευρώ στο λογαριασμό ενεργητικού "λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως”. Ως αποτέλεσμα, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα του 2012 εμφανίζονται αυξημένα κατά 414.2 χιλ. ευρώ.
- δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των λοιπών εξόδων εγκατάστασης και των κτηρίων της εταιρείας συνολικού ποσού 385 χιλ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, εμφανίζονται αυξημένα κατά 740 χιλ. ευρώ τα έξοδα εγκατάστασης, η αξία των κτηρίων και τα ίδια κεφάλαια και κατά 385 χιλ. ευρώ τα αποτελέσματα χρήσης.

Ανάλογες παρατηρήσεις διατυπώνουν οι ορκωτοί στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του 2013 και του 2014.

Στις παρατηρήσεις για τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2013 αναφέρουν, εκ νέου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του Ν.2190/1920.

Ωστόσο, "η διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, επεξεργάσθηκε πρόγραμμα ανασυγκρότησης το οποίο εστιάζεται στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, στην αναζήτηση μακροπρόθεσμου δανεισμού, στην μείωση του λειτουργικού κόστους και την επαναφορά της εταιρείας στην κερδοφορία”.

Oι ορκωτοί όμως, επαναλαμβάνουν περίπου τα ίδια στις παρατηρήσεις τους για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2014.

"Η απομείωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας δημιούργησε την ανάγκη για άμεση εξεύρεση κεφαλαίων. Η διοίκηση της εταιρείας επεξεργάσθηκε πρόγραμμα ανασυγκρότησης το οποίο εστιάζεται στην αναζήτηση μακροπρόθεσμου δανεισμού, (αποτελέσματα αναμένονται μετά την ομαλοποίηση λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος), την μείωση του λειτουργικού κόστους και την επαναφορά της εταιρείας στην κερδοφορία”.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Στον απόηχο της δημοσιοποίησης του πορίσματος της EY, η ΑΕΠΙ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 25 εκατ. ευρώ, σε αλλαγή των μελών του δ.σ. και σε σύσταση συντονιστικής επιτροπής για την έγκριση των πάσης φύσεως δαπανών και εκροών.

Παράλληλα, με νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού επιδιώκεται να διαμορφωθεί νέο πλαίσιο λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, ενώ προβλέπεται η τοποθέτηση επιτρόπου σε περίπτωση που η εταιρεία αντιμετωπίσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Πηγή

Αναρτήθηκε απο tr0-ma-ktiko
Blog Widget by LinkWithin
loading...